DANH MỤC ĐẦU TƯ*

* Danh sách này chưa phản ánh toàn bộ Danh mục đầu tư của 500 Startups Vietnam vì một số startup đang ở trạng thái ẩn danh.
* Một số công ty trong danh mục được Bình Trần và Eddie Thái đại diện đầu tư và tư vấn theo qui trình nội bộ của 500 Startups Vietnam.
* Một số startup được đầu tư bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm khác của 500 Startups.