); ga('send', 'pageview');

STARTUPS

Select Portfolio Companies

Portier – Intelligent smartphone platform for luxury hotels

Portier – Nền tảng smartphone thông minh cho khách sạn cao cấp

Papaya – Insurtech company making insurance accessible to everyone

Papaya – Công ty công nghệ bảo hiểm đưa bảo hiểm đến với mọi người

Trusting Social – Credit scoring based on social data

Trusting Social – Chấm điểm tín dụng dựa vào dữ liệu xã hội

Eatgeek – Booking platform for catering events

Eatgeek – Nền tảng dịch vụ cho sự kiện ăn uống

Dreamship – Dropshipping ecosystem for high-volume merchants who prioritize end-buyer experience

Dreamship – Hệ sinh thái dropshipping cho người bán hàng số lượng lớn

Zeuss – Blockchain-based Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) technology for cash intensive industries

Zeuss – Công nghệ Xác minh Danh tính (KYC) và Chống Rửa tiền (AML) dựa vào blockchain

Turing – Deploy the world’s talent at the touch of a button

Turing - Tìm kiếm tài năng công nghệ toàn cầu chỉ với một nút bấm

Productfy – Secure and advanced platform for building financial applications

Productfy - Nền tảng an toàn và cao cấp để xây dựng các ứng dụng tài chính

Beam – Personal mobility sharing platform

Beam - Nền tảng chia sẻ phương tiện di chuyển cá nhân

Monad – Technology for cryptocurrency mining

Monad - Công nghệ đào cryptocurrency

Copper Cow Coffee – Portable pour-over Vietnamese coffee

Copper Cow Coffee - Cà phê Việt pour-over nhỏ gọn

Anduin – Deal workflow management platform

Anduin - Nền tảng quản lý đầu tư

Wisepass – Lifestyle membership for daily complimentary perks in your city

Wisepass - Ứng dụng phong cách sống mang lại những trải nghiệm đẳng cấp cho hội viên

Littlefund – Smart financial gift-giving for your child’s future

Littlefund - Ứng dụng tặng quà giúp đóng góp tài chính cho tương lai con trẻ

Base Platform – Open platform for enterprise SaaS

Base Platform – Nền tảng mở dành cho các giải pháp phần mềm doanh nghiệp

Detexian – Cyber security guard for small & medium businesses

Detexian – Giải pháp an ninh mạng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Reflect – Data-driven platform connecting therapists and users

Reflect – Nền tảng sử dụng dữ liệu kết nối bác sĩ tâm lý trị liệu với người dùng

Stably – Transparent reserve-backed Stablecoin for multiple blockchain protocols

Stably - Đồng stablecoin gắn với quỹ dự trữ minh bạch cho nhiều giao thức blockchain

Cricket One – Sustainable and affordable protein from crickets

Cricket One – Nguồn protein bền vững từ dế

Hiip – Connecting brands with the right social media influencers

Hiip – Bà mối của nhãn hàng và người ảnh hưởng

Bunch.live – Play games with friends over video chat

Bunch.live – Chơi game với bạn bè qua video chat

Lumanu – Influencer data for better marketing

Lumanu – Marketing tốt hơn với dữ liệu từ người ảnh hưởng

ApplyBoard – Platform connecting students to their dream schools

ApplyBoard – Nền tảng giúp sinh viên quốc tế tìm kiếm và ứng tuyển vào đại học

AppOnBoard – Playable demos for mobile apps

AppOnBoard – Quảng cáo tương tác cho ứng dụng di động

ELSA – AI-powered pronunciation coach for English language learners

ELSA – Ứng dụng công nghệ AI giúp luyện phát âm Tiếng Anh chuẩn

Wifichua – Sharing & searching for free WiFi Passwords

Wifichua – Cộng đồng chia sẻ mật khẩu WiFi lớn nhất Việt Nam

PayJoy – Providing smartphone-enabled consumer financing solutions

PayJoy – Cung cấp giải pháp cho vay tiêu dùng bằng smartphone

Leflair – Vietnam’s premier brand shopping destination

Leflair – Trang web mua sắm dành cho các tín đồ hàng hiệu

Thành phố San Francisco
Tầng 6, 814 Mission,
San Francisco, CA 94103, USA

© 2010-2019 500 Startups